پرسشنامه خود کنترلی تانجی

هدف: سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان